Kategorie
Nejnovější publikace

Studie z mezinárodního práva

Studie z mezinárodního práva č. 7: Mezinárodní právo a státní území - Pavel Šturma (ed.) a kol.

ISBN: 978-80-87975-42-8

Kolektivní monografie je výstupem řešení vědeckého projektu Univerzity Karlovy, SVV č. 260 133 na téma „Mezinárodní právo a státní území“. Jeho řešení probíhalo na Právnické fakultě UK ve spolupráci katedry mezinárodního práva a katedry práva životního prostředí během roku 2015, podíleli se na něm akademičtí pracovníci a studenti (zejm. doktorského programu) obou kateder.

Cena:180.00
Dostupnost:Skladem

Studie z mezinárodního práva č. 6: Odpověď mezinárodního práva na mezinárodní zločiny - Pavel Šturma (ed.) a kol.

ISBN: 978-80-87975-16-9

První část monografie se věnuje rozlišení pojmů, především metamorfózám mezinárodních zločinů, res. Závažných porušení závazků vyplývajících z kogentních norem mezinárodního práva a vlivu na odpovědnost států, a jejich vztahu k individuální trestní odpovědnosti za zločiny podle mezinárodního práva. Následující část příspěvků se zabývá jednotlivými zločiny podle mezinárodního práva, jako jsou procesní a interpretační aspekty zločinu agrese, jehož definici přinesly tzv. Kampalské dodatky k Římskému statutu Mezinárodního trestního soudu. Jiným analyzovaným problémem je zločin pirátství v současných podmínkách, popř. interpretace válečných zločinů v judikatuře ESLP. Další část publikace je zaměřena na tématické či případové studie, věnované obchodu se ženami a potírání násilí na ženách. Dalšími zkoumanými problémy jsou vztah mezi právní úpravou postavení uprchlíka a terorismem a ilegální obchod se zlatem jako zdroj financování terorismu a konfliktů.

Cena:130.00
Dostupnost:Skladem

Studie z mezinárodního práva č. 5: Odškodňování v mezinárodním právu - Pavel Šturma (ed.) a kol.

ISBN: 978-80-87146-98-9

Tato publikace se zabývá vztahem mezi obecnými pravidly odpovědnosti států a náhradou škod ve prospěch poškozených nestátních aktérů. Obecná část publikace též zahrnuje přehled méně známých, ad hoc zřizovaných odškodňovacích mechanismů, jejich srovnání a typologii. Pozornost je dále věnována formám reparace a určování výše škody. Zvláštní část se zaměřila na velmi aktuální a závažné otázky odškodňování v rámci právní úpravy boje s terorismem a mírovými operacemi mezinárodních organizací, odškodňování v lidskoprávní oblasti a konečně na některé jiné oblasti odškodňování, které souvisejí s mořským právem a mezinárodní úpravou mírového využívání jaderné energie.

Cena:110.00
Dostupnost:Skladem

Studie z mezinárodního práva č. 4: Nové trendy odpovědnosti a řešení sporů v mezinárodním právu (vliv nestátních aktérů) - Kolektiv autorů

ISBN:978-80-87146-73-6

Autoři této kolektivní monografie si kladou za cíl zkoumat vliv některých odvětví s výraznější úlohou nestátních aktérů na klíčové instituty odpovědnosti a donucení v mezinárodním právu. Dnes asi nejtypičtější oblastí jsou smluvní mechanismy ochrany lidských práv. Další oblastí zkoumání je postavení nestátních aktérů v ozbrojených konfliktech a také úloha nestátních aktérů v mezinárodním ekonomickém právu.

Cena:110.00
Dostupnost:Skladem

Studie z mezinárodního práva č. 3: Ochrana mezinárodních investic v kontextu obecného mezinárodního práva - Pavel Šturma, Vladimír Balaš

ISBN: 978-80-87146-55-2

Právní úprava mezinárodních investic tvoří jednu z hlavních oblastí mezinárodního ekonomického práva. Současně však bývá v řadě vědeckých publikací i učebnic prezentována jako zvláštní odvětví mezinárodního práva. Cílem této publikace je analyzovat vybrané otázky investičního práva v kontextu obecného mezinárodního práva.

Cena:90.00
Dostupnost:Skladem