Kategorie
Nejnovější publikace

Autorské a průmyslové právo

Aktuální otázky práva autorského a práv průmyslových (2020) - Tomáš Dobřichovský et al.

ISBN: 978-80-7630-009-5

Publikace se zabývá otázkami autorských a dalších práv duševního vlastnictví v nové evropské harmonizační vlně
s příhlédnutím k aplikační praxi v EU a ČR.

Cena:95.00
Dostupnost:Skladem

Aktuální otázky práva autorského a práv průmyslových (2019) - Tomáš Dobřichovský et al.

ISBN: 978-80-87975-96-1

První část této publikace se zabývá otázkou, zda je digitální obsah možno chápat jako věc či nikoliv. Druhá část knihy analyzuje další velmi aktuální problém - vyplývající z přijatých směrnic k jednotnému digitálnímu trhu, především pak široce komentované směrnice č. 2019/790 o autorském právu - také implementací ožehavého článku 17 této směrnice, jenž zavádí povinnost poskytovatelů služeb pro sdílení obsahu online získat od nositelů práv k autorským dílům svolení ke sdělení nebo zpřístupnění děl nebo jiných předmětů ochrany veřejnosti. Třetí část se zaobírá problematickými aspekty algoritmizace vymáhání práv k hudebním dílům. Ve čtvrté části je rozebírána vymahatelnost virálního efektu veřejných licencí podle českého práva. Pátá část se zabývá intenzitou soudní kontroly civilních soudů ve věci patentů a užitných vzorů a v závěrečné kapitole je řešena otázka dvojkolejnosti úpravy průmyslových a autorských práv.

Cena:95.00
Dostupnost:Skladem

Aktuální otázky práva autorského a práv průmyslových (2018) - Tomáš Dobřichovský et al.

ISBN: 978-80-87975-84-8

V oblasti práv autorských se autoři opětovně věnují především podstatné problematice pojmu autorského díla a pojetí jeho originality. V oblasti práv průmyslových jsou nepochybně zásadní změny ve známkovém právu v důsledku přijetí nařízení 2015/2424. Dnem 1.ledna 2019 vstoupila v účinnost též příslušná novelizace českého známkového zákona, která hluboce mění nejen zažité pojetí ochranných známek jako takových, nýbrž zavádí též nové instituty do přihlašovacího procesu.

Cena:95.00
Dostupnost:Skladem

Aktuální otázky práva autorského a práv průmyslových (2017) - Tomáš Dobřichovský et al.

ISBN: 978-80-87975-75-6

Europeizace českého práva duševního vlastnictví - harmonizační změny v legislativě a výkladu.Předkládaná kolektivní monografie se ve zvýšené míře věnuje problematice kolektivní správy celkem čtyřmi kapitolami, a to v ožehavé otázce sazebníku a odměn kolektivních správců, dále v otázce práva na odměnu v kontextu soutěžního práva, v otázce práva nakladatelů na odměnu dle rozhodnutí německých soudů a rovněž v kapitole věnované průběhu a výsledkům mezinárodního semináře z listopadu 2017. Pozměněnému a volnějšímu přístupu ke známko-právní ochraně se věnuje zvláštní kapitola o certifikačních známkách.

Cena:100.00
Dostupnost:Skladem

Aktuální otázky práva autorského a práv průmyslových (2016) - Jan Kříž a kolektiv

ISBN: 978-80-87975-58-9

Nové trendy a problémy aplikační praxe se zvláštním přihlédnutím k právu EU a judikatuře SDEU.

Cena:120.00
Dostupnost:Skladem