Kategorie
Nejnovější publikace

Atomové právo a jaderná bezpečnost

Strengthening of Nuclear Liability Regime on National, International and European Level: A Tool to Enhance Nuclear New Build - Marianna Novotná, Peter Varga, Jakub Handrlica

ISBN:978-3-9816855-8-9

This publication deals with nuclear liability framework as laid down in the Vienna Convention on Civil Liability for Nuclear Damage of 1963. In particular, basic liability principles (exclusive liability of the operator, limitation of operator’s liability, regime for obligatory insurance or other financial security, exclusive jurisdiction of the court etc.) are being analyzed, with regard to the situation in the Central Europe. Taking the current plans to multiply the number of nuclear installations into consideration, the book deals with the question how to strengthen the nuclear liability regime by acceding to the Protocol of 1997 to Amend the Vienna Convention. Major challenges arising from such step are subject of authors´ interest (increasing the liability limits, enlarging the scope of damages, prolonging the time periods for claiming the damages etc.). Further, the book also focuses on various transposition problems vis-á-vis the national legal framework.

Cena:400.00
Dostupnost: Zdarma k otevření a ke stažení

Evropské společenství pro atomovou energii (EURATOM) - Jakub Handrlica

ISBN: 978-80-87146-61-3

Publikace je první českou monografií, věnující se komplexně Evropskému společenství pro atomovou energii. V jednotlivých kapitolách se věnuje zejména následujícím problémům: historickým konsekvencím zřízení Euratomu v r. 1958, jeho vztahu jiným mezinárodním organizacím v oblasti mírového využívání jaderné energie (MAAE, OECD, CERN, ICPR atd.), institucionální struktuře Euratomu (pravomoci Evr. Parlamentu, Komise, Rady, Střediska jaderného výzkumu, Agentury pro zásobování, Vědeckotechnického výboru atd.), právnímu systému (zmocnění k vydávání právně závazných nařízení a směrnic, dále nezávazných doporučení, programů atd.), jednotlivým oblastem politik Euratomu a jejich vývoji během uplynulých 55 let (podpora výzkumu, šíření informací, ochrana zdraví, investice, společné podniky, zásobování, systém záruk, výlučné vlastnictví, společný trh, vnější vztahy). Publikace se dále věnuje právním aspektům témat, které jsou v současné době v jaderné oblasti pravidelně předmětem diskuze: zejména otázce pravomoci Euratomu v oblasti bezpečnosti energetických jaderných zařízení, otázce vztahů „nových“ členských států s Ruskou federací v oblasti dodávek jaderného paliva atd.

Cena:100.00
Dostupnost:Skladem

Vybrané problémy vnitrostátní právní úpravy mírového využívání jaderné energie - Jakub Handrlica

ISBN: 978-80-87975-07-7

Předkládaná publikace se zabývá identifikací a analýzou klíčových problémů stávající a budoucí právní úpravy mírového využívání jaderné energie v České republice. Kniha Je rozdělena do tří samostatných částí, ze kterých první je věnována vývojovým konsekvencím determinantům české vnitrostátní úpravy, části druhá a třetí jsou věnovány vybraným problémům stávající vnitrostátní úpravy z perspektivy veřejného a soukromého práva.

Cena:330.00
Dostupnost:Skladem

Vybrané problémy vnitrostátní právní úpravy mírového využívání jaderné energie - Jakub Handrlica

ISBN Eva Rozkotová: 978-80-87488-18-8
ISBN Práv. fakulta UK: 978-80-87975-07-7

Publikace je závěrečným výstupem řešení projektu Grantové agentury České republiky P408/12/P617 „Jaderná renesance a nové atomové právo v České republice“ na katedře správního práva a správní vědy Právnické fakulty UK v letech 2012 až 2014. Cílem tohoto projektu bylo identifikovat a analyzovat klíčové problémy stávající a budoucí právní úpravy mírového využívání jaderné energie v České republice a navrhnout řešení těchto problémů.

Cena:300.00
Dostupnost:Skladem