Kategorie
Nejnovější publikace

Prameny a nové proudy právní vědy

Prameny č. 73: Vývoj právní ochrany dřevin v českých zemích - Milan Šimandl

ISBN: 978-80-7630-015-6

Stromy a keře mají jako nezbytná součást životního prostředí nezastupitelné funkce. Jsou součástí ekosystémů, podílejí se na čištění ovzduší, ochlazují rozpálené okolí a z hospodářského hlediska je dřevo základní výrobní surovinou i palivem. V neposlední řadě mají funkci krajinotvornou a estetickou. Pro plnění všech funkcí dřevin je nezbytná jejich náležitá ochrana, rozptýlená do různých právních předpisů v závislosti na dominující funkci dřeviny. V české literatuře však dosud schází spis, který by vývoj právní ochrany dřevin zevrubněji popisoval se všemi jeho souvislostmi. Proto se autor rozhodl pro sepsání této monografie, doplňující a upřesňující stav dosavadního poznání.

Cena:159.00
Dostupnost:Skladem

Prameny č. 71: Zahraniční bojovníci a možnosti jejich trestněprávního postihu - Anna Richterová

ISBN: 978-80-7630-012-5

Tato kniha reaguje na fenomén zahraničních bojovníků ˗ jev, který v posledních letech hýbe světem zejména pro jeho propojenost s terorismem a který významně zasahuje do mnoha oblastí vnitrostátního a mezinárodního práva.

Cena:149.00
Dostupnost:Skladem

Prameny č. 72: Mezinárodněprávní otázky spojené s postavením státu Izrael - Veronika D'Evereux

ISBN: 978-80-7630-013-2

Tématem publikace je postavení státu Izrael a související mezinárodněprávní otázky. Autorka se věnuje především otázkám obecnějšího rázu, a sice v souvislosti se vznikem státu Izrael.

Cena:180.00
Dostupnost:Skladem

Prameny č. 70: Prezident Ruské federace: právní status a faktická role - Kamil Hradský

ISBN: 978-80-87975-94-7

První část publikace zprostředkovává pohled na prezidenta očima Ústavního soudu Ruské federace. Druhá část se zaměřuje na problematiku právního institutu Zplnomocněných zástupců Prezidenta Ruské federace. Třetí část knihy věnuje prostor právní odpovědnosti Ruského prezidenta. Čtvrtá část pojednává o pomocném orgánu Ruského prezidenta - Administrativě Prezidenta Ruské federace, a to o jejím přerodu z čistě pracovního orgánu nejbližších pomocníků prezidenta v nesmírně fakticky vlivný orgán státní moci. Pátá, závěrečná část dává prostor korelaci dvou základních pojmů každého orgánu státní moci, tzn. funkcím a pravomocem.

Cena:160.00
Dostupnost:Skladem

Prameny č. 69: Jus cogens v medzinárodnom práve - Michaela Sýkorová

ISBN: 978-80-87975-92-3

Cílem monografie je shrnout a zhodnotit dosavadní poznatky o jus cogens s poukazem na nevyřešené a problémové aspekty v praxi a obohatit je o nové výsledky založené na výzkumu relevantních mezinárodněprávních pramenů včetně praxe států. V uvedeném smyslu má toto dílo ambice vyplnit mezeru v česko-slovenském vědeckém prostoru, který postrádá rozsáhlejší komplexní studii o kogentních normách v mezinárodním právu.

Cena:160.00
Dostupnost:Skladem