Kategorie
Nejnovější publikace

Prameny č. 73: Vývoj právní ochrany dřevin v českých zemích - Milan Šimandl

Prameny a nové proudy právní vědy

Cena s DPH:159.00 Kč
Autor:Milan Šimandl
ISBN/ISSN:9788076300156
Vydal:Právnická fakulta, UK
Rok:2021
ks

OBSAH 


1 Úvod 

2 Stav studované problematiky a základní zdroje 

3 Ochrana stromů do poloviny 18. století 

3.1 Vztah lidí ke stromům v nejstarších dobách 
3.2 Velká Morava a počátky českého státu 
3.3 Stromy v zemském právu 
3.3.1Kniha Rožmberská 
3.3.2Codex Carolinus 
3.3.3Vladislavské zřízení zemské 
3.3.4Traktát Jakuba Menšíka z Menštejna 
3.3.5Moravská zemská zřízení 
3.3.6Obnovené zřízení zemské 
3.4 Stromy v městském právu 
3.5 Lesní řády a hospodářské instrukce 

4 Právní úprava stromořadí u silnic 

4.1 Počátky organizované výsadby stromořadí u silnic 
4.2 Právní úprava výsadby a ochrany silničních stromořadí v Čechách
ve 2. polovině 19. století a na počátku 20. století 
4.2.1Právní úprava v silničních zákonech 
4.2.2Zákon č. 72/1884 čes. z .z. 
4.2.3Aplikace zákona č. 72/1884 čes. z. z. v praxi 
4.3 Právní úprava výsadby a ochrany silničních stromořadí na Moravě
ve 2. polovině 19. století a na počátku 20. století 
4.4 Právní úprava výsadby a ochrany silničních stromořadí ve Slezsku
ve 2. polovině 19. století a na počátku 20. století 
4.4.1Právní úprava v silničních zákonech 
4.4.2Zákon č. 34/1896 slez. z. z. 
4.5 Právní úprava výsadby a ochrany silničních stromořadí
v Československu mezi světovými válkami 
4.5.1Návrh silničního zákona z roku 1938 
4.5.2Případy výsadby a kácení stromořadí v meziválečném období 

4.6 Vývoj po druhé světové válce 
4.7 Zákon č. 135/1961 Sb. a prováděcí předpisy 
4.8 Současná právní úprava 

5 Ochrana dřevin jako přírodních památek 

5.1 Počátky územní ochrany přírody 
5.2 Počátky individuální ochrany stromů 
5.3 První snahy o legislativní a institucionární zakotvení ochrany přírody 
5.4 Případová studie z období první světové války 
5.5 Ochrana přírodních památek v meziválečném období 
5.5.1Pozemková reforma 
5.5.2Ochrana dřevin dle předpisů o pozemkové reformě v praxi 
5.5.3Snahy o legislativní úpravu ochrany přírody
v meziválečném období 
5.5.4Tzv. Silvestrovský výnos 
5.5.5Několik praktických případů z meziválečného období 
5.6 Vývoj po druhé světové válce 
5.6.1První poválečný návrh zákona o ochraně přírodních památek 
5.6.2Podzákonná a mimoprávní normotvorba 
5.6.3Pozemková reforma 
5.6.4Správní trestání poškozování dřevin 
5.7 Ochrana dřevin dle zákona č. 40/1956 Sb. 
5.7.1Vznik, obsah a podstatné novelizace zákona č. 40/1956 Sb. 
5.7.2Související právní předpisy zajišťující ochranu dřevin 
5.7.3Ochrana dřevin jako chráněných přírodních výtvorů
a chráněných přírodních památek 
5.8 Současná právní úprava 
5.8.1Zvláštní územní ochrana dle ZOPK 
5.8.2Zvláštní druhová ochrana dle ZOPK 
5.8.3Památné stromy 
5.8.4Vyhlašování památných stromů 
5.8.5Smluvní ochrana památných stromů 
5.8.6Důvody ochrany památných stromů 
5.8.7Zajištění ochrany památných stromů 

6 Obecná ochrana dřevin 

6.1 Předpisy o ochraně polního majetku 
6.2 Počátky právní ochrany jiných než ovocných dřevin 
6.3 Vyhláška č. 331/1951 Ú. l. 
6.4 Vyhlášky o výkupu surového dříví 
6.5 Vyhláška č. 89/1965 Sb. 
6.6 Vyhláška č. 142/1980 Sb. 
6.7 Obecná ochrana dřevin v současnosti 
6.7.1Kácení dřevin 
6.7.2Náhradní výsadba a odvody 
6.7.3Strom jako součást významného krajinného prvku 
6.8 Oceňování dřevin 
6.8.1Počátky oceňování dřevin 
6.8.2Oceňování dřevin dle cenových předpisů 
6.8.3Praktický případ ocenění dřevin v trestním řízení 
6.8.4Oceňování společenské hodnoty dřevin v současnosti 
6.9 Významné stromy 
6.10 Organizace chránící stromy 

7 Ustanovení týkající se dřevin v dalších předpisech veřejného práva 

7.1 Předpisy vodního práva 
7.2 Katastrální a zeměměřičské předpisy 
7.3 Předpisy o dráhách 
7.4 Předpisy o telekomunikacích 
7.5 Předpisy o energetice 
7.6 Předpisy o památkové péči 

8 Dřeviny v soukromém právu 

8.1 Nástin vývoje občanského práva v českých zemích 
8.2 Vlastnictví dřevin 
8.3 Dřeviny a sousedské vztahy 
8.3.1Rozhrady 
8.3.2Podrosty a převisy 
8.3.3Imise 

9 Závěr