Kategorie
Nejnovější publikace

Právněhistorické studie č. 45/2 - Kolektiv autorů

Právněhistorické studie

Cena s DPH:250.00 Kč
Autor:Kolektiv autorů
ISBN/ISSN:794929
Vydal:UK, Nakladatelství Karolinum
Rok:2015
ks

OBSAH

STATĚ

Počátky kanonistiky jako samostatné právní vědy
Miroslav Černý

Kašperskohorská městská správa a soudnictví za třicetileté války
Jan Kilián

Soudnictví v neuherských zemích Rakouského císařství v době předbřeznové
Boris Šalak

Právní dějiny na pražské Německé právnické fakultě
Petra Skřejpková

Vznik prvorepublikového zákona o pracovních soudech
Ladislav Vojáček

Legislatívne aspekty populačnej politiky Slovenského štátu (1939–1945)
Michal Malatinský

Právna zodpovednosť v defašizačnom zákonodarstve Československa a v medzinárodnom práve
Jozef Beňa

MATERIÁLY

Poznámky k vývoji korejského práva
Michal Tomášek

Münsterbergica – právněhistorický silesiakální rukopis v drážďanské univerzitní knihovně
Marek Starý

Právněhistorický pohled na vývoj Škodových závodů v letech 1860–1919
Vendulka Valentová

Práce studentů Právnické fakulty UK

Nabytí držby v římském právu a v novodobém českém právu
Marek Novák

Německé správní soudnictví v průběhu času
Ivana Bláhová

Laický prvek ve spisech Mimořádného lidového soudu v Mladé Boleslavi
Daniela Němečková

Personální očista na československých vysokých školách po roce 1945 se zaměřením na Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze
Alena Sojková

RECENZE

Slovensko-nemecké vzťahy 1938–1941 v dokumentoch I.
Od Mníchova k vojne proti ZSSR. Spoločnosť PRO HISTORIA.
Prešov: Universum, 2009, 1171 s.
Slovensko-nemecké vzťahy 1941–1945 v dokumentoch II.
Od vojny proti ZSSR po zánik Slovenskej republiky v roku 1945.
Spoločnosť PRO HISTORIA. Prešov: Universum, 2011, 1093 s.
(Katarína Zavacká)

Robert Bartlett: Oběšenec (Středověký příběh zázraku, paměti
a kolonialismu). Praha: Argo, 2014, 146 s.
(Radim Seltenreich)

Adriana Švecová: Trnavské meštianske závety (1700–1871).
Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2014, I. zväzok, 718 s.,
II. zväzok 700 s.
(Jozef Beňa)

Jan Kuklík, René Petráš (eds.): Právo a menšiny. Acta Universitatis
Carolinae – Iuridica 1/2013. Praha: Univerzita Karlova v Praze,
Právnická fakulta, 2014, s. 311
(Monika Forejtová)

KRONIKA

Prof. JUDr. Stanislav Balík, CSc. 1928–2015
(Ladislav Soukup)

Doc. JUDr. Jiří Kejř, DrSc. 1921–2015
(Miroslav Černý)

Výzkumy právního postavení menšin v České republice v praxi a jejich dlouhodobého vývoje
(René Petráš)

Zpráva z konference právních romanistů „Scuola di perfezionamento sui Fondamenti romanistici del diritto privato europeo“
(Marek Novák)

Historicko-právna analýza príčin a následkov druhej svetovej vojny
Správa z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v Banskej Bystrici na Právnickej fakulte UMB v dňoch 4.–6. marca 2015
(Ivana Šošková)

Jméno a právo
(Petra Skřejpková)

Diskuse o poválečné retribuci na Malé Skále
(Daniela Němečková, Ivana Bláhová)

Zpráva ze XVII. konference právních romanistů České republiky a Slovenské republiky konané ve dnech 15.–16. května 2015 v Praze
(Kamila Stloukalová)

Zpráva z „III. česko-slovenského právněhistorického setkání doktorandů a postdoktorandů“
(Jaromír Tauchen)

Česko-slovenská právnická soutěž o nejlepší studentskou vědeckou práci za akademický rok 2014/2015
(Jiří Šouša jun.)