Kategorie
Nejnovější publikace

Lisabonská smlouva a ústavní pořádek ČR - Aleš Gerloch, Jan Wintr (eds)

Ústavní právo

Cena s DPH:319.00 Kč
Autor:Aleš Gerloch, Jan Wintr (eds)
ISBN/ISSN:9788073801922
Vydal:Vydavatelství Aleš Čeněk
Rok:2009
ks

Lisabonská smlouva a její ratifikace jsou předmětem rozsáhlých veřejných, politických i odborných polemik. Proto Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze a její katedra ústavního práva uspořádala dne 13. února 2009 vědeckou konferenci na téma Relace Lisabonské smlouvy a ústavního pořádku České republiky, na níž probíhala diskuse zejména nad nálezem, ve kterém se Ústavní soud ČR poprvé zabýval kompatibilitou sjednané mezinárodní smlouvy s českým ústavním pořádkem v průběhu její ratifikace.

Český Ústavní soud navíc při této své premiéře posuzoval právě Lisabonskou smlouvu, která je svým rozsahem a strukturou (novelizace dvou zakladatelských smluv ES) mezinárodní smlouvou naprosto výjimečnou. Výstupem konference je předkládaná publikace.

OBSAH


Předmluva
Aleš Gerloch, Jan Wintr

Teze k přezkumu Lisabonské smlouvy
Pavel Rychetský

I. Procedurální otázky


K otázkám souladu Lisabonské smlouvy s ústavním pořádkem ČR se zaměřením na proceduru, uvažované varianty a zvolené základní východisko obsahového přezkumu smlouvy
Vojen Güttler


Senátní návrh na zahájení řízení a nález k Lisabonské smlouvě: procesní aspekty
Jan Filip

Mezinárodní smlouvy podle čl. 10a Ústavy po „lisabonském nálezu“ Ústavního soudu
Jan Kysela

Několik poznámek k řízení o souladu mezinárodních smluv s ústavním pořádkem ve světle nálezu Ústavního soudu k Lisabonské smlouvě
Jan Kněžínek

Glosa k referenčnímu hledisku pro přezkum souladu Lisabonské smlouvy s Ústavou ČR
Richard Král

Lisabonská smlouva a její vliv na dělbu moci v České republice
Jan Kudrna


II. Suverenita a legitimita

Suverenita státu (paradoxy a otazníky)
Pavel Holländer


Funkcionálna suverenita?
Eduard Bárány

Teoretické pojetí suverenity státu – ústavněprávní východiska
Karel Klíma

Kompetenční a hodnotový rámec Evropské unie v „lisabonském“ nálezu Ústavního soudu
Jiří Zemánek

Jednostranné vystoupení z EU v Lisabonské smlouvě jako poslední pojistka suverenity národních států?
Robert Zbíral

Demokracie podle Lisabonské smlouvy
Jana Ondřejková

Evropská unie a pluralita legitimit
Jan Wintr

Příkaz v nejobecnějším slova smyslu: pár poznámek na okraj jedné opomenuté věty
Peter Brezina

Lisabonská smlouva v kontextu vývoje české státnosti
Pavel Maršálek

Fenomén suverénního státu v pohledu zakladatelů československé státnosti a jeho filosofickoprávní dimenze
Jan Pinz

Lisabonská smlouva versus moderní právní stát
Petr Krátký

Problém nové dimenze státní suverenity v integračních a desintegračních globálních procesech
Vladimír Zoubek


III. Co přináší Lisabonská smlouva

Evropská unie před Lisabonskou smlouvou a po její eventuální ratifikaci
Michal Tomášek


Sjednávání mezinárodních smluv v rámci EU po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost
Pavel Ondřejek

Reforma Smlouvy o založení Euroatomu: opce a limity
Jakub Handrlica

Lisabonská smlouva a justiční spolupráce v trestních věcech v rámci Evropské unie
Ondrej Hamuľák

Listina základních práv Evropské unie a její ústavněprávní konotace
Petr Mlsna

Postavení Listiny základních práv EU v evropském právu a její význam pro český právní řád
Jan Tryzna

Lisabonská smlouva a listina základních práv EU
Naděžda Šišková

Zamyšlení nad ideou Listiny základních práv Evropské unie
Katarzyna Krzyžanková

Ke vztahu mezi právem EU a vnitrostátním právem členských států
Josef Mrázek