Kategorie
Nejnovější publikace

Reklamační řád

Reklamační řád internetového obchodu
Právnické fakulty Univerzity Karlovy

(dále jen PF UK)


Níže uvedený řád a vymezuje a upřesňuje práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího. Vznikne-li na zboží dodaném přes e-shop PF UK reklamační důvod, může Kupující uplatnit reklamaci písemně nebo elektronicky.

  1. Kupující je povinen zboží dodané Prodávajícím prohlédnout a zkontrolovat bez zbytečného odkladu. V případě zjištěných závad je Kupující povinen Prodávajícího o těchto závadách informovat buď písemně (na adrese: Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Ediční středisko, nám. Curieových 7, PSČ 116 40 Praha 1) nebo elektronicky na adrese holcovam@prf.cuni.cz, a to nejpozději do 14 dnů po obdržení zásilky.
  2. Oznámení o závadách musí obsahovat: jméno kupujícího, adresu (u podnikatelského subjektu nebo organizace IČ), kontaktní telefon, případně e-mail, číslo objednávky a popis závady nebo důvod reklamace.
  3. K reklamačnímu řízení je nutné předložit kopii faktury nebo doklad o dodání a zaplacení zboží, jehož vady jsou reklamovány.
  4. V závislosti na druhu vad a za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy, zejména pak zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem, a zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem, ve znění pozdějších změn a doplnění, má kupující možnost se domáhat, aby mu vadné zboží bylo vyměněno za zboží nové.
  5. Prodávající je povinen reklamaci vyřídit nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění. Tato doba se prodlužuje o dobu, po kterou nedodal Kupující všechny podklady nutné k reklamaci a uvedené v tomto reklamačním řádu.
  6. Prodávající nenese odpovědnost za škody vyplývající z nevhodné manipulace s knihou (publikací či jiným dodaným zbožím) po jejím převzetí.
  7. Reklamace se nevztahují k námitkám na obsah knih.

Výše uvedený reklamační řád je platný od 1.9. 2020.

Změny jsou vyhrazeny.

Upozornění:

Při přebírání zásilky od doručovatele (např. Česká pošta, s.p., kurýr) si dodané zboží vždy pečlivě prohlédněte. Je-li obal zásilky poškozen, rozbalte přímo před doručovatelem zásilku. Pokud je obsah nepoškozen, převezměte zásilku a zaplaťte.

Je-li však poškozen i obsah, nepřebírejte a neplaťte za zásilku, sepište na místě Protokol o nepřevzetí poškozené zásilky. Škodu v daném případě hradí doručovatel. Pokud jste převzali a zaplatili zásilku a doma (v práci) po jejím otevření zjistili, že je její obsah poškozen, tak nejpozději následující pracovní den po převzetí zásilky kontaktujte doručovatele a reklamaci takto poškozeného zboží řešte s doručovatelem. Opět sepište protokol o poškození zásilky.