Kategorie
Nejnovější publikace

Prameny č. 66: Vyhoštění cizinců v mezinárodním právu - Eliška Flídrová

Prameny a nové proudy právní vědy

Cena s DPH:130.00 Kč
Autor:Eliška Flídrová
ISBN/ISSN:9788087975817
Vydal:UK, Právnická fakulta
ks

OBSAH

1. Úvod
1.1 Výzkumné otázky a struktura práce
1.2 Metodologie a rozbor pramenů práce
1.2.1 Metodologie
1.2.2 Prameny

2. Vymezení pojmu vyhoštění
2.1 Definice pojmu vyhoštění
2.2 Vývoj práva státu vyhostit cizince ze svého území a zdroj tohoto práva
2.3 Omezení výkonu práva na vyhoštění
2.3.1 Systematika jednotlivých omezení
2.4 Odlišení pojmu od podobných institutů
2.4.1 Extradice
2.4.2 Deportace
2.4.3 Refoulement
2.4.4 Odepření vstupu
2.4.5 Readmise
2.5 Pojem hromadného vyhoštění
2.5.1 Normativní vyjádření zákazu hromadného vyhoštění
2.5.2 Rozhodovací praxe k hromadnému vyhoštění

3. Vymezení pojmu cizinec
3.1 Kdo je cizincem
3.2 Vyhoštění a přijetí vlastních občanů
3.2.1 Zbavení státního občanství za účelem vyhoštění
3.3 Osoby s dvojím a několikerým státním občanstvím
3.4 Zvláštní skupiny osob
3.4.1 Uprchlíci
3.4.2 Osoby bez státního občanství
3.5 Zvláštní případy nevyhostitelných osob

4. Důvody vedoucí k vyhoštění a způsob určení země, do které bude cizinec vyhoštěn
4.1 Povinnost odůvodnit vyhoštění
4.2 Důvody vedoucí k vyhoštění
4.2.1 Vyhoštění pouze na základě zákona
4.3 Způsob určení země, kam bude cizinec vyhoštěn
4.3.1 Volba cílové země vyhoštění cizincem
4.3.2 Kritéria pro určení cílové země vyhoštění

5. Tradiční omezení práva na vyhoštění
5.1 Zákaz zneužití práva
5.2 Princip dobré víry
5.3 Zákaz libovůle
5.4 Standardy zacházení s cizinci

6. Omezení práva na vyhoštění cizince do konkrétního státu prostřednictvím principu non-refoulement
6.1 Vymezení principu non-refoulement v uprchlickém právu
6.2 Princip non-refoulement v univerzálních lidskoprávních smlouvách
6.3 Princip non-refoulement v regionální úpravě
6.3.1 Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod
6.3.2 Ostatní regionální instrumenty
6.4 Pojetí principu non-refoulement dle Návrhů článků
6.5 Vyhoštění a hrozba „řetězového“ refoulement
6.6 Důvody vyhoštění versus absolutní povaha non-refoulement
6.6.1 Povaha non-refoulement v uprchlickém právu
6.6.2 Povaha non-refoulement v lidskoprávní normativitě
6.6.3 Shrnutí k povaze a míře závaznosti non-refoulement
6.7 Vztah diplomatických záruk a principu non-refoulement
6.7.1 Pojem diplomatických záruk
6.7.2 Vybraná judikatura ESLP k diplomatickým zárukám
6.7.3 Nároky kladené na diplomatické záruky
6.7.4 Shrnutí

7. Omezení práva na vyhoštění cizince prostřednictvím ochrany jeho soukromého a rodinného života
7.1 Vymezení rodinného života v univerzálních lidskoprávních smlouvách
7.1.1 Mezinárodní pakt o občanských a politických právech
7.1.2 Existuje právo na ochranu jednoty rodiny?
7.1.3 Rozhodovací praxe Výboru pro lidská práva
7.1.4 Právo na soukromý a rodinný život v dalších univerzálních dokumentech a v Návrhu článků
7.2 Úprava ochrany rodinného života v regionální úpravě, zejména v EÚLP
7.2.1 Ochrana soukromého a rodinného života v EÚLP
7.2.2 Pojem rodinného života
7.2.3 Pojem soukromého života
7.2.4 Přípustnost zásahu do práva na soukromý život
7.2.5 Použití čl. 8 EÚLP v případech, kdy nelze použít čl.3 EÚLP?
7.2.6 Vyhoštění dlouhodobě usazeného cizince z důvodu ochrany veřejného pořádku s ohledem na rodinný a soukromý život cizince
7.2.7 ESLP definovaná hlediska pro vyhoštění dlouhodobě usazených migrantů
7.3 Shrnutí

8. Procesní záruky
8.1 Normativní vyjádření procesních záruk a vyjímky z jejich aplikace
8.2 Procesní práva vyhošťovaného cizince
8.2.1 Možnost předložit námitky proti vyhoštění
8.2.2 Právo dát přezkoumat svůj případ
8.2.3 Právo být zastoupen v přezkumném řízení
8.2.4 Shrnutí
8.3 Ochrana před diskriminací
8.3.1 Normativní vyjádření zákazu diskriminace a jeho povaha
8.3.2 Ochrana cizinců před diskriminací v souvislosti s jejich vyhoštěním

9. Závěr