Kategorie
Nejnovější publikace

Obrana, bezpečnost a krizové stavy - Václav Pavlíček a kol.

Mimo řady

OBSAH

Právní úprava zajišťování bezpečnosti státu v České republice

I. Ústavní základy bezpečnosti

1. Ústavní zákon ČNR č.1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů

2. Listina základních práv a svobod (č.23/1991 Sb., republ. pod č.2/1993 Sb.), ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb.

3. Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění ústavního zákona č. 300/2000 Sb.

II. Vnější bezpečnost

A. Vnitrostátní právní předpisy

4. Zákon č. 165/1950 Sb., na ochranu míru, ve znění zákona č. 140/1961 Sb.

5. Zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, v platném znění

6. Zákon ČNR č.2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, v platném znění

7. Zákon č. 18/1992 Sb., o civilní službě, v platném znění

8. Zákon č. 67/1992 sb., o Vojenském obranném zpravodajství, v platném znění

9. Zákon č. 124/1992 Sb., o Vojenské policii, v platném znění

10. Zákon č. 15/1993 Sb., o Armádě České republiky a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona. 224/1999 Sb.

11. Zákon č. 114/1993 Sb., o Kanceláři prezidenta republiky, v platném znění

12. Zákon č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 310/2002 Sb.

13. Zákon č.19/1997 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, v platném znění

14. Zákon č.21/1997 Sb., o kontrole vývozu a dovozu zboží a technologií podléhajících mezinárodním kontrolním režimům, v platném znění

15. Zákon č. 218/1999 Sb., o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon), v platném znění

16. Zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, v platném znění

17. Zákon č. 220/1999 Sb., o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení
a o některých právních poměrech vojáků v záloze, ve znění zák. 128/2002 Sb.

18. Zákon č.221/1999 Sb., o vojácích z povolání v platném znění

19. Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění zákona č. 320/2002 Sb.

20. Zákon č.310/1999 Sb., o pobytu ozbrojených sil jiných států na území České republiky

21. Zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, v platném znění

22. Zákon č. 48/2000 Sb., o opatřeních ve vztahu k afghánskému hnutí Taliban

23. Zákon č. 98/2000 Sb., o provádění mezinárodních sankcí k udržování mezinárodního míru a bezpečnosti

24. Zákon č. 99/2000 Sb., o zákazu dodávek pro jadernou elektrárnu Búšehr

25. Zákon č. 309/2000 Sb., o obranné standardizaci, katalogizaci a státním ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu a o změně živnostenského zákona

26. Zákon č. 281/2002 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických)
a toxinových zbraní a o změně živnostenského zákona

27. Zákon č. 482/2002 Sb., o posílení obrany vzdušného prostoru České republiky v době konání summitu Organizace Severoatlantické smlouvy v Praze a o změně trestního zákona

28. Zákon č. 214/2004 Sb., o zřízení University obrany

B. Mezinárodní smlouvy

29. Charta Spojených národů (č.30/1947 Sb.)

30. Mezinárodní pakt o občanských a politických právech (č.120/1976 Sb.)

31. Bezpečnostní dohoda mezi Českou republikou a Západoevropskou unií (č.9/1999 Sb.)

32. Severoatlantická smlouva (č.66/1999 Sb.)

33. Dohoda o právním postavení Organizace Severoatlantické smlouvy, zástupců státu
a mezinárodního personálu (č. 36/2001 Sb. m.s.)

34. Dohoda o právním postavení misí a zástupců třetích států při Organizaci Severoatlantické smlouvy (č.37/2001 Sb.)

35. Dohoda mezi smluvními stranami Severoatlantické smlouvy o bezpečnosti informací (č.75/2001 Sb. m.s.)

36. Dohoda NATO o předávání technických informací pro účely obrany (č.93/2001 sb. m.s.)

37. Dohoda mezi smluvními stranami Severoatlantické smlouvy o statutu jejich ozbrojených sil (č.1/2002 Sb. m.s.)

38. Protokol o Statutu mezinárodních vojenských velitelství ustavených podle Severoatlantické smlouvy (č.5/2002 Sb. m.s.)

39. Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spojených států amerických o podpoře poskytované Ministerstvem obrany Spojených států amerických ozbrojeným silám České republiky během konání summitu NATO (č.129/2002 Sb. m.s.)

40. Smlouva o konvenčních ozbrojených silách v Evropě (č.94/2003 Sb. m.s.)

III. Vnitřní bezpečnost

A. Vnitrostátní právní předpisy

41. Zákon ČNR č. 283/1991 Sb., o Polici České republiky, v platném znění

42. Zákon č. 553/1991 Sb. o obecní policii, v platném znění

43. Zákon č.153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, v platném znění

44. Zákon č.154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, v platném znění

45. Zákon č.90/1995 Sb.., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, v platném znění

46. Zákon č.107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, v platném znění

47. Zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, v platném znění

48. Zákon č.239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů

49. Zákon č.240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, v platném znění

50. Zákon č. 216/2002 Sb., o ochraně státních hranic České republiky a o změně některých zákonů (zákon o ochraně státních hranic)

51. Nařízení vlády č.138/1998 Sb., o ochraně ústavních činitelů České republiky, v platném znění

B. Mezinárodní smlouvy

52. Mezinárodní úmluva proti braní rukojmí (č.36/1988 Sb.)

53. Evropská úmluva o potlačování terorismu (č.552/1992 Sb.)

54. Mezinárodní úmluva o potlačování teroristických bombových útoků (č.80/2001 Sb. m.s.)

55. Smlouva mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o spolupráci a vzájemné pomoci při katastrofách nebo velkých haváriích (č. 139/2000 Sb.)

56. Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o spolupráci a vzájemné pomoci při mimořádných událostech (č.7/2001 Sb. m.s.)

57. Dohoda mezi vládou České republiky, vládou Polské republiky a vládou Slovenské republiky o mnohonárodní brigádě (č.125/2002 Sb. m.s.)